Disclaimer

Disclaimer

De informatie zoals getoond op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. AVZ neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Echter, AVZ kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AVZ garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
De websites van derden welke op deze website zijn opgenomen, zijn niet door AVZ gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. AVZ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de gelinkte websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

AVZ behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Waaronder alle teksten, foto’s, logo’s en grafisch materiaal. Het is niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVZ of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bezoek onze privacy pagina voor meer informatie omtrent dit onderwerp.